Emlékezzünk


Halottaink PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2017. október 29. vasárnap, 21:47

Módosítás dátuma: 2017. október 29. vasárnap, 21:54
 
Búcsúzunk Bene Erzsikétől PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2017. február 28. kedd, 12:23


Sajnos újabb szomorú veszteség ért minket! Ma reggel értesültem a fájdalmas, és váratlan tényről, hogy Erzsikénket, dr Bene Lászlónét balesetét követően a Jó Isten magához szólította.
Támogassuk imáinkkal új élete kezdetét!

Frank Istvánné, Anikó

Erzsikét március 20-án, hétfőn 13 órakor Törökbálinton
a Tükörhegyi temetőben kísérjük utolsó útjára.

2017.03.26.-án vasárnap,a római katolikus templomban a 9 órai
szentmisét  Erzsike  lelki üdvéért ajánlják fel.
Módosítás dátuma: 2017. március 12. vasárnap, 09:27
 
16-08-27-Búcsúzunk PDF Nyomtatás E-mail
Írta: IháGi   
2016. augusztus 27. szombat, 13:56

Szomorúan tudatjuk azokkal, akik ismerték, és szerették, hogy Pamuki Vilmosné, Erzsike 2016. augusztus 27-én szentségekkel ellátva, visszaadta a Lelkét Teremtőjének.

Szép, tartalmas utat járt be. Szent sugallatra elvégezte a Teológiát, majd a Kórházi Lelkészség önkénteseként Idősotthoni betegeknek vitte el Jézus gyógyító szavait.

A budaörsi Katolikus Egyházközség aktív tagja, a Passió Játékok lelkes szereplője volt. A szép iránti érzékét környezete, és a Lyra Dalkörben való szereplése is tanúsítja.

Hitét, cselekedetét, áthatotta Isten végtelen szeretete, A Jézusi szerénység és alázat. Az irgalmasság nagy példaképe, hisz vagyonáról is lemondott a Karitász javára.

Erzsike! Az Úr adjon nyugodalmat, és az Örök Világosság Fényességét!

Emlékedet a Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesületben is megőrizzük!

Hamvait 2016. szeptember 12-én 12 órakor a Szent Gellért templom (Budapest XI.ker. Bartók Béla út 149.) urnatemetőjében helyezzük örök nyugalomba.

Módosítás dátuma: 2017. október 21. szombat, 14:53
 
"Mire" és "Mire ne" Emlékezzünk gy PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2016. március 08. kedd, 22:55

Alapszabályzatunkban szerepel: "... a konzervatív, keresztény, nemzeti, polgári, erkölcsi értékrend vállalása, ezen értékrend megőrzése, képviselete, meggyökereztetése és védelme..."

Idézeteket állítunk párhuzamba, időpont, szerző és tárgy megjelöléssel, mindenki döntsön azok valóságtartamáról:

Kr. e. Vishnu Purana szent szövegek szerint:"A szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként, ahogy évmilliókkal ezelőtt is ők vitték a fényt! Elsőnek Nimród népe tér magához, utána a többi." (03.22)

Kr. e. 434-355 Athéni Xenophón történetíró: "Európában az özönvíz óta szkíták uralkodnak." (04.07)

Kr. e. 37 Josefus Flavius zsidó krónikás: "Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt voltak olyan terü-leten, ahol előtte még senki nem járt. Területük Spanyol-ország déli tájaitól a Don folyóig terjedt. Magóg a róla el-nevezett magarokat alapította, a görögök őket szkítáknak nevezik." Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más népektől sajátítottuk ki 1000 évvel ezelőtt a területet! (04.07)

Kr. u. 2-3. sz. Iustinus (Világkrónika): "A szkítákat mindig a legrégibb népnek tartották, bár a szkíták és az egyiptomiak között hosszú időn át folyt a vetélkedés eredetük régisége felől." (03.11)

Kr. u. 380-418: Paulus Orosius késő ókori–kora középkori történetíró: "Pannónia európai ország, amit nemrég a hunok foglaltak el, ezt az országot a nép saját nyelvén Hungarianak nevezi". (03.13)

Kr. u. 410-472 Priszkosz keletrómai diplomata, történetíró: „Azok közül, akik valaha a szkíta vagy akármely más földön uralkodtak, senki sem ért el olyan rövid idő alatt akkora hatalmat, mint ő, aki a tenger szigetein is." (03.25)

Kr. u. 556-636 Isidorus Hispalensis ókeresztény író, egyháztanító: "A hugnokat azelőtt hunoknak hívták, végül azonban királyukról avaroknak nevezték el őket.” (03.28)

Kr. u. 7. sz. THEOPHYLACTUS SIMOCATTA bizánci történetíró: "A magyarok rendkívüli módon szentnek tartják a tüzet; a vizet és a levegőt tisztelik, a földet dicsőítik, de csupán azt imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget teremtette (ez a Teremtő). Neki lovat, ökröket és juhokat áldoznak, és vannak papjaik, akikről azt tartják, hogy megvan bennük a jövendőmondás képessége" (03.07)

Kr. u. 866-912 BÖLCS LEO bizánci császár: "A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget, fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadságkedvelők és pompakedvelők." (03.07)

Kr. u. 900 Ahmad ibn Fadlán arab utazó: "Ha viszály támad, akkor a zsidók a Tóra, \ a keresztények a Bib-lia, \ a muszlimok a Korán, \ a szkíták a józan ész alapján dönte-nek"(03.31)

1050 GARDEZI perzsa író: "A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek. Ruházatuk színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel bevont, fényt kedvelők." (04.11 )

1100 II. Szilveszter pápa Hartvik legenda szerint: "…keresztet küldetett a magyar királynak, mintegy az apostolság jeleként, így szólván: Én apostoli vagyok, ő viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus ennyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem őt oktatja, az egyházaknak s népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását." (03.28)

1130-1190 TYRUSI VILMOS püspök, írja krónikájában: "A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú emberek." (04.11)

1173 Konstantinos Manasses, naupaktoszi görög metropolita: "Féktelenül bátor, leírhatatlan lelkű, független, nem szolga nép, emelt fejű, szabadságszerető, a maga ura. Az örvényes, bővízű Duna fölött lakik.” (03.25)

1196 MIHÁLY SZÍRIAI PÁTRIÁRKA: A magyarok "becsületesek, őszinték, életfenntartásukban okosak... nem szeretik a sok beszédet." (03.31)

1265-1321 DANTE itáliai költő, filozófus, a világirodalom klasszikusa: "Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni magad!" "Magyarország a Szentek Paradicsoma". (04.11 )

1404-1451 II. MURAD szultán: "Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak." (04.11 )

1425 BONFINI: "Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, a bor pedig kiváló."

“...Az összes történetírók megörökítik azt, hogy a magyarok a hunoktól eredtek.... akik a szkítáktól származtak.” (03.25)

1425-1502 BONFINI Mátyás király udvarában is tevékenykedő történetíró:  "Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra, kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését, melyet ott-hon úgy, mint a táborban kerülték." (04.07)

1444 II. Pius pápa levélben írja az esztergomi érsek prímásnak: "Minden joguk megvan a magyaroknak visszakövetelni a koronát, mert a magyar királyság archiregnum." (= főkirályság, őskirályság) (04.11 )

1503-1566 Nostradamus, udvari orvos, csillagász-asztrológus, misztikus, jós (látnok): "Jön új nemzedék, mely erős lesz, \ és nem szégyenli többé, hogy magyar, \ a vének nemzedéke önmagán erőt vesz, \ s nemcsak önmagának túr és kapar. \ Erkölcsében megújul majd az ország, | és végre büszke lesz minden fia, \ mert ámulatba ejti egész Európát \ ezerszáz évnek elteltével Pannónia." (03.08)

1503-1566 NOSTRADAMUS orvos, csillagász-asztrológus, misztikus, jós: "A kétezredik év után hamar \ nagy lesz az ország és erős, \ visszatér hazájába mindegyik magyar, \ s magyar földben nyugszik minden ős. \ De a magyar föld része lesz a nagynak, \ erős királyság, melynek nincs határa, \ a keresztények farkasai már nem ugatnak, \ Krisztus ellenségeit a föld kizárja." (03.28)

1648-1755 MONTESQIE: "A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van." (03.22)

1689-1755 CHARLES-LOUIS MONTESQIEU francia filozófus: "A magyar híres szabadságszeretetéről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorsá­gáról. Vendégszeretetének legendás híre van."

1802-1885 VICTOR HUGO francia regény- és drámaíró, politikus és akadémikus: "Magyarország a hősök nemzete, ... Magyarország a hősiesség megtestesülése." (03.31)

1858-1919 TH. ROOSEVELT az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben kijelentette:"Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ő múltjáért." (03.15)

1908-1998 Wass Albert erdélyi író, költő:"Tiszteld őseidet, mert rajtok keresztül nyertél életet és örököltél Istent és Hazát." (03.10)

1919. 01.19 Archibald Céry Collidge professzor, Woodrow Wilson amerikai elnöknek jelentve javasolta: “Egy ezer éves egységes országra erőszakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jövőt gyűlöletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belül.” (Javaslatát a konferencia nem fogadta el.) (04.11 )

1925 J. J. Modi indiai tudós MTA előadásán:„Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyőztek arról, hogy a hunok fel-tétlenül a magyarok ősei voltak, s így a mai magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élő összes nemzetek legősibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki mint minden igaz hős, lovagias és nagylelkű is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be” (03.31)

1948. "Nyirkai üzenet" A Kost Áldozó (Ábrahám) \ két fia tovább marakodik. \ A tevék magyar hajcsárjai \ Manó bőrét húzzák Krisztus képére, \ hogy megtévesszék a népet, \ és aranyra válthassák a félhold csillogását. \ Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő \ fiát segítik, más magyarok meg a másikat. \ Kettészakad a nemzet, \ lángra lobban az Ország. \ A lángot vér oltja. (03.11)

2016.02.24 Dr BAKÓ KRISZTINA Budaörs Város "Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának" vezetője: „Ha az 1000 évvel ezelőtt történtekre gondolunk, akkor Európában egy egészen messziről, keletről, Belső-Ázsiából érkező idegen kultúrájú, erőszakos nép végigdúlta Európát, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott, mindent bevetett, majd még ráadásul földet is, azaz hont foglalt magának.”

2016.03.11: "A mai fogalmak visszavetítése egy más korra elemi tudatlanság, vagy gonosz indulat - valószínűleg mind a kettő!"

2016.03.15: "A gyűlölet nem­csak vakká és süketté, hanem hihetetlenül ostobává is tesz."Módosítás dátuma: 2016. április 26. kedd, 07:16
 
"Mire" és "Mire ne" Emlékezzünk PDF Nyomtatás E-mail
Írta: ErIs   
2016. március 01. kedd, 17:28

Idézeteket állítunk párhuzamba, időpont, szerző és tárgy megjelöléssel, mindenki döntsön azok valóságtartamáról:

1449 A Német-Római császár kancellárja: “Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából kiűzhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”

1456 II. PIUS pápa írja III. Frigyes császárnak: "Magyarország a kereszténység pajzsa és a nyugati civilizáció védője."

1510-1571 Tarih-i Üngürüsz: "amikor Hunor (azaz Árpád népe) Pannónia tartományba érkezett, látta, hogy az ottani népek az ő nyelvükön beszéltek." (Ősgeszta)

TOVÁBBIAK ITT!

2016.02.24 Dr BAKÓ KRISZTINA Budaörs Város "Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságának" vezetője:

„Ha az 1000 évvel ezelőtt történtekre gondolunk, akkor Európában egy egészen messziről, keletről, Belső-Ázsiából érkező idegen kultúrájú, erőszakos nép végigdúlta Európát, lopott, csalt, hazudott, gyújtogatott, mindent bevetett, majd még ráadásul földet is, azaz hont foglalt magának.”

1919. 01.19 Archibald Céry Collidge professzor, Woodrow Wilson amerikai elnöknek jelentve javasolta: “Egy ezer éves egységes országra erőszakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jövőt gyűlöletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belül.” (Javaslatát a konferencia nem fogadta el.) (04.11 )


“Egy ezer éves egységes országra erőszakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, mint véglegest, a jövőt gyűlöletre, harcra és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené egy katonai jellegű konfrontáció létrejöttét belátható időn belól.” (Javaslatát a konferencia nem fogadta el.)
Módosítás dátuma: 2016. április 29. péntek, 06:21
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 8

Látogatottságunk

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa114
mod_vvisit_counterEzen a héten359
mod_vvisit_counterMúlt héten8700
mod_vvisit_counterEbben a hónapban10715
mod_vvisit_counterMúlt hónapban10308
mod_vvisit_counterÖsszesen610169

We have: guests online
Az Ön IP címe:: 54.166.203.17
Ma van: 2018 szept. 24.