Jegyzőkönyvek PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. december 22. szerda, 21:35

J e g y z ő k ö n y v


A
BUDAÖRSI NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET
üléséről

Készült: 2011. október 21. napján, Budaörsön, a 2040 Budaörs, Szabadság utca 74, szám alatt az egyesület székhelyén megtartott Közgyűlésen.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ívben feltüntetett tagok, 29 fő.

Tárgy: A Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.233/2010. sorszám alatt hozott végzésének (továbbiakban: bírósági végzés) módosítása, új Elnök választása.

Erdélyi István a Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület leköszönő elnöke üdvözli a megjelenteket. A 2011.06.17.-i átadás-átvételi jkv-ben megfogalmazott indokok miatt nem vállalja tovább tisztségét.

Az elnökválasztás lebonyolítására a leköszönő elnök felkéri Frank István tagtársat, aki a felkérést elfogadta. A közgyűlés a levezető elnök személyét egyhangúan elfogadta.

A levezető elnök javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető, valamint a jegyzőkönyvhitelesítők személyére:

- jegyzőkönyvvezető:                 Hugauf Árpádné

- jegyzőkönyv hitelesítők:           Molnár Vilmos,

Flick Jánosné.

A közgyűlés a jelölteket egyhangúan elfogadta.

A levezető Elnök javasolja a jelölő és szavazatszámláló bizottság elnökének: Szabó Károly, tagjainak: Nagy Sándor, és Bene Lászlóné megválasztását. Az elnök, valamint a tagok a jelölést elfogadták.

Majd az Elnökválasztó ülés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztotta a Jelölő és Szavazatszámláló bizottság tagjait.

Szabó Károly Úr, a jelölő- és szavazatszámláló bizottság elnöke kéri a Közgyűlést, hogy nyílt szavazással fogadja el a Meghívó szerinti napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Új Elnök választása.

2. Tisztségviselők mandátumának megerősítése.

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nyílt szavazással elfogadta.

1. Napirendi pont: Új Elnök választása.

A jelölőbizottság elnöke javaslatot tesz az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az egyesület elnökének 3 (három) év határozott időtartamra, titkos szavazással történő megválasztására. Szabó Károly Úr javasolja, hogy a közgyűlés Lukács Mihály Gyulát válassza meg elnöknek, valamint Hugauf Árpádot és Frank Istvánt elnökségi tagnak.

2. Napirendi pont: Tisztségviselők mandátumának megerősítése.

A jelölőbizottság elnöke javaslatot tesz, hogy a közgyűlés erősítse meg Molnár Vilmosnét a felügyelő bizottság elnökének, valamint Filkey Károlynét, és Echardt Zsuzsannát a felügyelő bizottság két tagjának.

Ugyancsak javaslatot tesz, hogy továbbra is a gazdasági felelős Márté Istvánné, a kulturális felelősök Sütő Ágnes, Ihász Gizella, míg a szervezési felelős Frank Istvánné legyenek

A javaslat után a tagok titkos szavazással szavaztak.

A szavazatszámláló bizottság összesítés után megállapítja, hogy közgyűlés az elnöki tisztség betöltésére egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3 év határozott időtartamra elnöknek, Lukács Mihályt, és további két elnökségi tagnak Hugauf Árpádot, és Frank Istvánt választották meg.

Az Elnökség tagjai megbízatásaikat elfogadták.

1/2011. (10.21) sz. határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Lukács Mihály Gyulát Elnöknek, Hugauf Árpádot és Frank Istvánt az Elnökség tagjának.

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül Molnár Vilmosnét a felügyelő bizottság elnökének, valamint Filkey Károlynét, ás Echardt Zsuzsannát a felügyelő bizottság két tagjának tisztségében megerősítette.

A szavazatszámláló bizottság összesítés után megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül Márté Istvánnét gazdasági felelősnek, Sütő Ágnest, ás Ihász Gízellát kulturális felelősöknek míg Frank Istvánnét szervezési felelősnek tisztségében megerősítette.

A tisztségviselők megbízatásaikat elfogadták.

2/2011. (10.21) sz. határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül megerősítette Molnár Vilmosnét a felügyelő bizottság elnöki, Filkey Károlynét, ás Echardt Zsuzsannát a felügyelő bizottság tagja, Márté Istvánnét gazdasági felelősi, Sütő Ágnest, és Ihász Gízellát kulturális felelősi, valamint Frank Istvánnét szervezési felelősi tisztségében

A levezető elnök megkérdezte a megjelenteket, hogy van-e olyan javaslatuk, észrevételük, amelyet a közgyűlés elé szeretnének terjeszteni.

Miután javaslat, észrevétel nem volt a levezető elnök a közgyűlést bezárta.

k.m.f.

…………………………

Hugauf Árpádné

jegyzőkönyvvezető

………………………………….                         ………………………………….

Molnár Vilmos                                                     Flick Jánosné

jegyzőkönyv-hitelesítő                                           jegyzőkönyv-hitelesítő

………………………………….                         ………………………………….

Frank István                                               Lukács Mihály Gyula

Levezető elnök           Egyesületi Elnök

 

 

J e g y z ő k ö n y v


A
BUDAÖRSI NYUGDÍJAS POLGÁRI EGYESÜLET
megismételt alakuló üléséről

Készült: 2010. június 04. napján, Budaörsön, a 2040 Budaörs, Szabadság utca 74, szám alatt az egyesület székhelyén megtartott Közgyűlésen.

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ívben feltüntetett alapító tagok, ……fő.

Tárgy: A Pest Megyei Bíróság 4.Pk.60.233/2010/2. sorszám alatt hozott hiánypótló végzésének (továbbiakban: bírósági végzés) ismertetése, a hiánypótlások részletes megvitatása.

Pető Attila a Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke üdvözli a megjelenteket. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Frank István tagtársat, aki a felkérést elfogadja.

Tájékoztatást ad arról, hogy a Pest Megyei Bíróság tárgyi végzésében, hiánypótlásra szólította fel az egyesületet. Megerősíti, hogy családi elfoglaltsága és egészségi állapota miatt az Egyesület Elnöki munkáit - a bekövetkezett időkorlátok miatt - maradéktalanul ellátni nem tudja, kéri felmentését.

Javasolja a jelölő és szavazatszámláló bizottság elnökének: Szabó Károly, tagjainak: Nagy Sándor, és Bene Lászlóné megválasztását. Az elnök, valamint a tagok a jelölést elfogadták.

Majd az alakuló ülés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, nyílt szavazással megválasztotta a Jelölő és Szavazatszámláló bizottság tagjait.

Szabó Károly Úr, a jelölő- és szavazatszámláló bizottság elnöke kéri a Közgyűlést, hogy nyílt szavazással fogadja el a Meghívó szerinti napirendi pontokat:

Napirendi pontok:

1. Az egyesület megalakulásának újbóli kimondása.

2. A kijavított alapszabály elfogadása

3. Az egyesületi tagdíj mértékének meghatározása.

4. Tisztségviselők megválasztása.

5. Trianoni diktátum emléknapjának méltatása, majd közös részvétel és koszorúzás a történelmi egyházak és helyi civil szervezetek közös megemlékezésén.

A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül nyílt szavazással elfogadta.

1. Napirendi pont: Az egyesület megalakulásának újbóli kimondása.

Ismertetésre került az Egyesület tervezett tevékenysége, az egyesület létrehozásának fő célja, jelentősége, az egyesülési jogról szóló 1989.évi II.tv.‚ valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény vonatkozó paragrafusai.

Megállapításra került, hogy az egyesület megalakításának törvényes feltételei adottak, megalakításának törvényes akadálya nincs.

Ezt követően felteszi a kérdést, hogy az alapító tagok támogatják-e az egyesület megalakítását Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület néven és javaslatot tesz az egyesület létrehozására, valamint alapszabályának elfogadására. A megjelentek az egyesület létrehozására irányuló javaslatot nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták.

10/2010. (06.04) sz. határozat:

A Közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag kimondta a Budaörsi Nyugdíjas Polgári Egyesület megalakulását.

2. Napirendi pont: A kijavított alapszabály elfogadása.

Az ülés elnöke ismerteti a megjelentekkel az alapszabály bírósági végzés alapján kijavított tervezetét - melyet előzőleg az alapító tagok részére rendelkezésre bocsátott - és javaslatot tesz annak elfogadására. A megjelentek a javított alapszabály tervezetének elfogadására irányuló javaslatot nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadták.

11/2010. (06.04) sz. határozat:

A Közgyűlés a 2010.06.04.-én kelt javított alapszabályt egyhangúlag elfogadta.

3. Napirendi pont: Az egyesületi tagdíj mértékének meghatározása.

A Közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a tagdíj évi 500 Ft.,

azaz Ötszáz Forint legyen, és az első tagdíjfizetési év 2010.

12/2010. (06.04) sz. határozat:

A tagdíj mértéke 2010. évben: 500,- Ft/fő.

4. Napirendi pont: Tisztségviselők megválasztása.

A jelölőbizottság elnöke javaslatot tesz az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az egyesület elnökének, valamint további 2 elnökségi tagnak 3 (három) év határozott időtartamra, titkos szavazással történő megválasztására. Szabó Károly Úr javasolja, hogy a közgyűlés Erdélyi Istvánt válassza meg elnöknek, valamint további két elnökségi tagnak Hugauf Árpádot, és Lukács Mihályt.

Javaslatot tesz az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a Felügyelő Bizottság elnökének, valamint 2 tagjának titkos szavazással történő megválasztására. Javasolja, hogy a közgyűlés válassza meg Molnár Vilmosnét a felügyelő bizottság elnökének, valamint Filkey Károlynét, és Echardt Zsuzsannát a felügyelő bizottság két tagjának.

Ugyancsak javaslatot tesz a gazdasági-, a 2 kulturális-, és a szervezési felelős titkos szavazással történő ismételt megválasztására. Javasolja, hogy a gazdasági felelős Márté Istvánné, a kulturális felelősök Sütő Ágnes, Ihász Gizella, míg a szervezési felelős Frank Istvánné legyenek

A javaslat után az alapító tagok titkos szavazással szavaztak.

A szavazatszámláló bizottság összesítés után megállapítja, hogy közgyűlés az elnöki tisztség betöltésére egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 3 év határozott időtartamra elnöknek, Erdélyi Istvánt, és további két elnökségi tagnak Hungauf Árpádot, ás Lukács Mihályt választották meg.

A közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül 3 év határozott időtartamra Molnár Vilmosnét a felügyelő bizottság elnökének, valamint Filkey Károlynét, ás Echardt Zsuzsannát a felügyelő bizottság két tagjának választotta meg.

A szavazatszámláló bizottság összesítés után megállapítja, hogy a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat ás tartózkodás nélkül 3 év határozott időtartamra Márté Istvánnét gazdasági felelősnek, Sütő Ágnest, ás Ihász Gízellát kulturális felelősöknek míg Frank Istvánnét szervezési felelősnek választotta.

A tisztségviselők megbizatásaikat elfogadták.

12/2010. (06.04) sz. határozat:

A Közgyűlés egyhangú döntése alapján 2010.06.04-2013.06.03 közötti időszakban az Egyesület:

Elnöke: Erdélyi István, Elnökségi tagok: Hugauf Árpád, és Lukács Mihály;

Felügyelő bizottság elnöke:Molnár Vilmosné, tagjai: Filkey Károlyné, ás Echardt Zsuzsanna;

Gazdasági felelős: Márté Istvánné; Szervezési felelős: Frank Istvánné

Kulturális felelősök: Sütő Ágnes, és Ihász Gízella.

5. Napirendi pont: Trianoni diktátum emléknapjának méltatása, majd közös részvétel és koszorúzás a történelmi egyházak és helyi civil szervezetek közös megemlékezésén.

Az Egyesület tagjai megemlékeztek a 90 éve történt eseményekről. Közösen megtekintették a tényfeltárásról készült DVD-t, majd átvonultak Budaörs központi rendezvényére, ahol a megemlékezés koszorúját helyezte el 2 tagtársunk.

A levezető elnök megkérdezte a megjelenteket, hogy van-e olyan javaslatuk, észrevételük, amelyet a közgyűlés elé szeretnének terjeszteni.

Miután javaslat, észrevétel nem volt a levezető elnök a közgyűlést bezárta.

k.m.f.

…………………………………. ………………………………….

jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő

…………………………………. ………………………………….

Erdélyi István Frank István

elnök jegyzőkönyvvezető

Módosítás dátuma: 2016. február 13. szombat, 14:34
 

Látogatottságunk

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa13
mod_vvisit_counterEzen a héten6265
mod_vvisit_counterMúlt héten1963
mod_vvisit_counterEbben a hónapban9327
mod_vvisit_counterMúlt hónapban11866
mod_vvisit_counterÖsszesen620647

We have: guests online
Az Ön IP címe:: 54.161.100.24
Ma van: 2018 okt. 18.